Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem. Jego wysokość zależy od charakteru usługi, stopnia skomplikowania sprawy, a także niezbędnego nakładu pracy
i terminu wykonania. Przykładowe formy wynagrodzenia to:

Jednorazowe

Ryczałtowe

Godzinowe

Zadaniowe

Za sukces

Za zastępstwo sądowe

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m. in. kosztów, opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez Klienta.

Do wszystkich należności doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

Marta Berczak
Copyright © 2019 by Marta Berczak. Wszelkie parawa zastrzeżone!